xū,huā
百题词典 汉字 字详解
拼音
xū,huā
部首
笔画数
9
字解释
●砉xūㄒㄩˉ
◎皮骨相离声:然。
●砉huāㄏㄨㄚˉ
◎象声词,形容迅速动作的声音:乌鸦的一声飞了。
◎砉huā
〈象〉
(1)形容迅速动作的声音[noisedescriptiveofsth.donewithsplash]
砉然向然。--《庄子•养生主》
(2)又如:乌鸦砉的一声从树上直飞起来
(3)另见xū
◎砉xū
(1)形容皮骨相离声[noiseofseparationofskinfrombone]
砉,皮骨相离声。--《集韵》
(2)又如:砉然(象声词。常用以形容破裂声、折断声、开启声、高呼声等);砉划;砉騞(象声词。箭破空声);砉欻(chuē)(象声词。形容微小飘忽的声音)
(3)另见huā
同音字
huā
huā
huā
huā
huā
huā
huā
huā
huā
huā
shí
zhuān
xíng
xiāo
zhé
ài
lóng
yàn
suì