qíng,jìng
百题词典 汉字 字详解
拼音
qíng,jìng
部首
笔画数
11
字解释
●殑qíngㄑㄧㄥˊ
◎死:「瘁肌砭髓魂欲。」
●殑jìngㄐㄧㄥˋ
◎〔伽〕梵文印度恒河的音译。
◎殑qíng
〈形〉
病困欲死之状[beyondcure]
瘁肌砭髓魂欲殑。--刘基《赠道士蒋玉壶长歌》
同音字
qíng
qíng
qíng
qíng
qíng
qíng
qíng
qíng
qíng
qíng
jìng
jìng
jìng
jìng
jìng
jìng
jìng
jìng
jìng
jìng
zhí
cán
xùn
yǔn
dǎi
dān
歿