fèn
百题词典 汉字 字详解
拼音
fèn
部首
笔画数
17
字解释
●鲼
fènㄈㄣˋ
1.〔鱼〕身体扁平,呈菱形,尾细长,以贝类和小鱼虾为食,分布于热带和亚热带海洋。
2.(鱝)
◎鲼
鱝fèn
〈名〉
鲼科(Myliobatidae)中的几种灵活的大魟鱼[eagleray],长有翅膀似的宽阔的胸鳍,有几种分布很广,尤其分布在暖海域
同音字
fèn
fèn
fèn
fèn
fèn
fèn
fèn
fèn
fèn
fèn
xiān
guān
xiǎng
hòu
sāi
qīng
zōu
lín