mén
百题词典 汉字 字详解
拼音
mén
部首
笔画数
5
字解释
●们
ménㄇㄣˊ
1.加在名词或代词后,表示复数:我。他。同胞
2.口语中表示类属:哥儿。(名词前有量词时,后面不加「们」,如不称「三个孩子」)。
◎们
們men
〈助〉
(1)用在代词或指人的名词后面,表示复数。如:孩子们
(2)「么」的变音字
李逵道:「这们睡,闷死我也。」--《水浒传》
(3)注意:名词前有数量词时,后面不加「们」,例如不说「三个孩子们」
同音字
mén
mén
mén
mén
mén
mén
mén
mén
mén
xiá
jiā
shí
jiè
qié
liǎng
nuó
jiǎ