tuó
百题词典 汉字 字详解
拼音
tuó
部首
笔画数
18
字解释
●鼧tuóㄊㄨㄛˊ
◎〔鼥(bá)〕哺乳动物,体粗壮,头大耳小,四肢粗短,毛为土黄色杂以褐色,成群穴居,生活于田野和草原,以植物为食,皮毛很珍贵。亦称「旱獭」;俗称「土拨鼠」。
◎鼧tuó
同音字
tuó
tuó
tuó
tuó
tuó
tuó
tuó
tuó
tuó
tuó
wén
jīng
tíng
hún
tuó
shēng