sāng,sàng
百题词典 汉字 字详解
拼音
sāng,sàng
部首
笔画数
12
字解释
●喪sāngㄙㄤˉ
1.有關死者的事宜。如:「居喪」、「治喪」、「弔喪」。《史記•卷八•高祖本紀》:「漢王聞之,袒而大哭。遂為義帝發喪,臨三日。」
2.屍體。《春秋•僖公元年》:「夫人氏之喪至自齊。」《資治通鑑•卷六十•漢紀五十二•獻帝初平三年》:「鮑信戰死,操購求其喪不得,乃刻木如信狀,祭而哭焉。」
3.姓。如周代有喪左。
同音字
sāng
sāng
sāng
sāng
sāng
nán
shí
qiān
shēng
huá
dān
wàn
bàn