táng
百题词典 汉字 字详解
拼音
táng
部首
笔画数
17
字解释
●赯tángㄊㄤˊ
◎红色,多用指人的脸色:紫脸。
◎赯táng
〈名〉
(1)赤色[red]
赯,赤色--《广韵》
(2)亦指红中带紫的脸色[red-purplecomplexion]
赯,脸上红赯皮色。--清•孙锦标《南通方言疏证》
同音字
táng
táng
táng
táng
táng
táng
táng
táng
táng
táng
chì
zhě
táng
shè
chēng
nǎn
chēng
tóng