suì,zuì
百题词典 汉字 字详解
拼音
suì,zuì
部首
笔画数
13
字解释
●睟suìㄙㄨㄟˋ
1.润泽:「魏国先生,有其容。」
2.颜色纯一。
3.眼睛清明。
●睟zuìㄗㄨㄟˋ
◎眼边。
◎睟suì
〈动〉
视[see]
睟,视也。--《玉篇》
词性变化
◎睟suì
〈形〉
(1)外表或面色润泽的[shining]
魏国先生,有睟其容。--《文选•左思•魏都赋》
(2)颜色纯[pure]
牛,玄,睟白,睟而角。--《法言》。李轨注:「色纯曰睟」
(3)眼睛清明[clear]
睟,目清明也。--《正字通》
同音字
suì
suì
suì
suì
suì
suì
suì
suì
suì
suì
zuì
zuì
zuì
zuì
zuì
zuì
zuì
zuì
zuì
yǎn
xiāng
máng
liǎo
xiā
suì
shǎn
juàn
dùn