shù,shǔ,shuò
百题词典 汉字 字详解
拼音
shù,shǔ,shuò
部首
笔画数
13
字解释
●数
shùㄕㄨˋ
1.表示、划分或计算出来的量:目。量。词。论(数学的一支,主要研究正整数的性质以及和它有关的规律)。控。
2.几,几个:人。日。
3.技艺,学术:「今夫弈之为,小也」。
4.命运,天命:天。气
●数
shǔㄕㄨˇ
1.一个一个地计算:不可胜九。
2.比较起来突出:得着。
3.责备,列举过错:落。
4.谈论,述说:说。典忘祖(喻忘掉自己本来的情况,亦喻对于本国历史的无知)。
●数
shuòㄕㄨㄛˋ
◎屡次:见不鲜(亦称「屡见不鲜」)。
◎数
數shǔ
〈动〉
(1)(形声。从攴(pū),娄声。本义:点数;计算)
(2)同本义[count]
數,计也。--《说文》
以岁之上下数邦用。--《周礼•廪人》
递数之不能终其物。--《礼记•儒行》
善数不用筹策。--《老子》
珠可历历数也。--明•魏学洢《核舟记》
自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。--《三国志•诸葛亮传》
(3)又如:从一数到十;数拾(查点;收拾);数白道黑(卖弄口舌);数白论黄(计较银钱。白:白银。黄:黄金);数筹定点(数筹码计算时间);数东瓜,道茄子(尽情谈论各种事情);数米而炊,称柴而爨(比喻吝啬之极);数数儿;数不胜数;数课(计算并予登记);数墨(计算书本上的文字)
(4)比较起来最突出[beuppermost]。如:数一数二;数不着;数得上
(5)枚举;列举[enumerate]
其余以俭立名,以侈自败者多矣,不可遍数,聊举数人以训汝。--宋•司马光《训俭示康》
数吕师孟叔侄为逆。--宋•文天祥《指南录•后序》
(6)又如:不可胜数;历数其罪;数之于前
(7)数落;责备[scold]
数,责也。--《广雅》
后世其追数吾过乎。--《列子•周穆五》
使韩仓数之。--《战国策•秦策》
日暮,至豪民第门,捽使跪,数之曰。--明•高启《书博鸡者事》
(8)又如:数驳(方言。责备;教训);数骂(数落责骂);数说;数骂(责骂);数让;数道(责难,责备);数喇(数落;数说)
(9)诉说,称说[say]
故诵数以贯之,思索以通之…--《荀子•劝学》
(10)又如:数贫嘴(油嘴肖舌;耍嘴皮子);数黄道黑(数黄论黑。指说长道短)
(11)另见shù;shuò
◎数
數shù
〈名〉
(1)数目;数量[figure;number]
窃怜爱之,愿令得补黑衣之数。--《战国策•赵策》
五陵少年争缠头,一曲红绡不知数。--唐•白居易《琵琶行(并序)》
(2)又如:报数(报告数目);数计(以数字来计算);数珠儿(念珠);可被2除尽的数;自然数、整数、有理数、无理数、实数或复数;基数;单数;复数
(3)底细[base]。如:心里没有数;心中都有个数
(4)道数,方法[method]
故为国之数,务在垦草。--《商君书》
(5)技艺,如博弈的技艺[art]
今夫弈之为数,小数也。--《孟子•告子上》
(6)[古]∶算术,古代六艺之一[arithmetic]
三曰六艺:礼、乐、射、御、书、数。--《周礼•地官•大司徒》
(7)气数;命运[destiny;fate]
卫青不败由天幸,李广无功缘数奇。--唐•王维《老将行》
向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。--宋•苏洵《六国论》
(8)又如:数奇(命运不佳;遭遇不顺);数命(命运);数尽禄终(死亡);数劫(厄运)
(9)策略;权术[tactics]
以计求便,以数取利。--汉•王充《论衡》
(10)规律;必然性[law]
汉世外戚,自东、西京十有余族,非徒豪横盈极,自取灾故,必于贻衅后主,以至颠败者,其数有可言焉。--《后汉书》
(11)道理[reason]
夫以疏远与近爱信争,其数不胜也。--《韩非子》
(12)礼数;仪节[rites]
今嬖宠之丧,不敢择位,而数于守适。--《左传•庄公十八年》
(13)特指方术,如占卜之类[divination]
数有所不逮,神有所不通。--《楚辞•卜居》
(14)又如:数家(精于术数的人);数术(术数)
词性变化
◎数
數shù
[数]
(1)几个,若干[afew;several]
忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树。--晋•陶渊明《桃花源记》
今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。--宋•司马光《资治通鉴》
(2)又如:数四(犹三四,表示为数不多);数粒(几粒);数人;数十,数百,数千,数万;数本(几棵;几株);数众(佛教称其教徒人数为「众」,有若干僧则称若干众);数武(几步);数射(几射。射:一箭能及的距离);数家(几派;几家;几户)
(3)另见shǔ;shuò