xiān
百题词典 汉字 字详解
拼音
xiān
部首
笔画数
21
字解释
●鶱xiānㄒㄧㄢˉ
◎(鸟)向上飞的样子。
◎鶱xiān
〈动〉
(形声。从鸟,寒省声。本义:振翼而飞)同本义[flightofbirds;flap]
群飞时合离,将鶱复敛翮。--沈约《天渊水鸟应诏赋》
同音字
xiān
xiān
xiān
xiān
xiān
xiān
xiān
xiān
xiān
xiān
niǎo
zhān
ér
ruò