xiē,hè,gé,hài
百题词典 汉字 字详解
拼音
xiē,hè,gé,hài
部首
笔画数
12
字解释
●猲xiēㄒㄧㄝˉ
◎〔獢(xiāo)〕一种短嘴的猎狗。
●猲hèㄏㄜˋ
◎古通「嚇」,恐吓,吓唬。
●猲géㄍㄜˊ
◎〔狚〕巨大的狼。
●猲hàiㄏㄞˋ
◎狗的气味。
◎猲hè
〈动〉
(1)通「喝」。威胁;吓唬[frighten]
恐猲良民。--《汉书•王莽传》
(2)又如:恐猲(恐吓)
(3)另见xiē
其它字义
◎猲xiē
〈名〉
(1)短嘴的狗[short-mouthdog]。如:猲猲(一种短嘴的猎狗)
(2)另见hè
同音字
xiē
xiē
xiē
xiē
xiē
xiē
xiē
xiē
hài
hài
hài
hài
hài
hài
hài
hài
měng
yóu
kuáng
xiá
yuán
gǒu
hěn
xiē