mèi
百题词典 汉字 字详解
拼音
mèi
部首
笔画数
14
字解释
●魅mèiㄇㄟˋ
1.〔力〕很能吸引人的力量。
2.传说中的鬼怪:鬼
◎魅
鬽mèi
〈名〉
(1)(形声。从鬼,未声。本义:迷信传说中的精怪)同本义[evilspirit;demon]
木魅山鬼,野鼠城狐,风嗥雨啸,昏见晨趋。--鲍照《芜城赋》
(2)又如:魑魅(传说中指山林里能害人的妖怪);鬼魅(鬼怪);魅虚(老怪鬼魅名)
同音字
mèi
mèi
mèi
mèi
mèi
mèi
mèi
mèi
mèi
mèi
xiāo
hún
tuí
mèi
guǐ
chǒu
yǎn
mèi
yǎn