tāng
百题词典 汉字 字详解
拼音
tāng
部首
笔画数
15
字解释
●羰tāngㄊㄤˉ
◎〔基〕是由碳酸减去氢氧原子团而成的复基。亦称「碳氧基」、「碳酰基」。
◎羰tāng
〈名〉
化学名词,「羰基」,也叫「碳氧基」、「碳酰基」(=CO)[carbonyl],是由碳酸减去氢氧原子团而砀复基
同音字
tāng
tāng
tāng
tāng
tāng
tāng
tāng
tāng
tāng
tāng
qún
yáng
qún
shān
zhù
tāng
jié
léi