chán
百题词典 汉字 字详解
拼音
chán
部首
笔画数
11
字解释
●婵
chánㄔㄢˊ
1.〔娟〕a.姿态美好,如「竹,笼晓烟」;b.指美女,如「一带妆楼临水盖,家家分影照」;c.指月亮:「但愿人长久,千里共。」
2.〔媛(yuán)〕a.牵连,相连,如「结根竦本,垂条」;b.眷恋,如「心而伤怀兮」。
3.〔连〕牵连,引申为亲族,如「云余肇祖于高阳兮,惟楚怀之」(「肇祖」,始祖。)
◎婵
(1)嬋chán
(2)(形声。从女,单声。本义:婵娟:形容女子姿态美好)
同音字
chán
chán
chán
chán
chán
chán
chán
chán
chán
chán
shū
nèn
chāng
jiān
jiāo
yán
nǎi