áo
百题词典 汉字 字详解
拼音
áo
部首
笔画数
21
字解释
●鷔áoㄠˊ
◎古代传说中的一种不吉祥的鸟,形状像大雁,红嘴,羽毛白色,据说这种鸟聚集在一起时就预示着国家要灭亡。
同音字
áo
áo
áo
áo
áo
áo
áo
áo
áo
áo
fǒu
nián
tuó
ōu
áo
ruò
shuāng
zhè