cǎo,sāo
百题词典 汉字 字详解
拼音
cǎo,sāo
部首
笔画数
12
字解释
●慅cǎoㄘㄠˇ
1.忧愁:「劳心兮。」
2.古通「草」:「治古无肉刑而有象刑,墨黥,婴(用草绳系在颈上)。」
●慅sāoㄙㄠˉ
1.古通「骚」,骚动。
2.起。
3.恐惧。
◎慅sāo
〈动〉
(1)骚动。通「骚」[beintumult]
慅,动也。从心,蚤声。--《说文》
庸庸慅慅,芳也。--《尔雅•释训》
(2)又如:慅慅(骚动不安;不安静);慅扰(动乱)
(3)烦恼或忧虑[worry]
劳心慅兮。--《诗•陈风•月出》
天网信崇大,矫士常慅慅。--李贺《春归昌谷》
同音字
cǎo
cǎo
cǎo
cǎo
cǎo
cǎo
cǎo
sāo
sāo
sāo
sāo
sāo
sāo
sāo
sāo
yàng
tòng
cán
yōu
sǒng
shèn
xīng
xīn
chǎng
cán