chǎng
百题词典 汉字 字详解
拼音
chǎng
部首
笔画数
11
字解释
●惝chǎngㄔㄤˇ又tǎngㄊㄤˇ
◎失意的样子:然。恍。
◎惝chǎng
◎惝tǎng
〈形〉
(1)(形声。从心,尚声。本义:怅惘)
(2)同本义[distracted;listless]
客出而君惝然若有亡也。--《庄子•则阳》
(3)又如:惝怳、惝恍(惆怅,失意;伤感);惝悢(惆怅悲哀);惝惝(怅怅,惆怅自失的样子);惝然(怅惘的样子;失意的样子)
(4)惊惧[alarm]。如:惝罔(惝惘。惊惧的样子)
同音字
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
chǎng
yàng
tòng
cán
yōu
shèn
sǒng
xīng
xīn
chǎng
cán