chéng,chěng
百题词典 汉字 字详解
拼音
chéng,chěng
部首
笔画数
12
字解释
●裎chéngㄔㄥˊ
1.脱衣露体。
2.古代系玉佩的带子。
●裎chěngㄔㄥˇ
◎古代一种对襟单衣。
◎裎chéng
〈名〉
(1)裸体,没有穿衣服或脱去衣服的情状[nude]
裎,但也。从衣,呈声。--《说文》
裎,袒也。--《广雅》
裎,裸也。--《后汉书•马融传》注
虽袒裼裸裎于我侧。--《孟子》
秦人捐甲徒裎以趋敌,左挈人头,右挟生虏。--《战国策》
(2)系玉佩的带子[ribbon]
佩紟谓之裎。--《方言》。郭璞注:「所以系玉佩带也。」
(3)另见chěng
◎裎chěng
〈名〉
(1)古代的一种对襟单衣[jacket]
(2)另见chéng
同音字
chéng
chéng
chéng
chéng
chéng
chéng
chéng
chéng
chéng
chéng
chěng
chěng
chěng
chěng
chěng
chěng
chěng
chěng
zhǐ
zuò
ǎo
zhuàn
zhǔ
tǎn
chéng
kūn
chóu