cóng,zòng
百题词典 汉字 字详解
拼音
cóng,zòng
部首
笔画数
11
字解释
●從cóngㄘㄨㄥˊ
1.跟隨。如:「跟從」。《論語•公冶長》:「道不行,乘桴浮于海,從我者其由與?」
2.依順。如:「從命」、「服從」。《禮記•樂記》:「樂者敦和率神而從天。」
3.參予。如:「從事」、「從政」。
4.採取。如:「從寬處理」。
5.向來。如:「他從未遲到過!」
6.自、由。《孟子•離婁下》:「施施從外來。」唐•杜甫《月夜憶舍弟詩》:「露從今夜白,月是故鄉明。」
●從zòngㄗㄨㄥˋ
1.隨侍的人。如:「侍從」、「僕從」。
2.堂房親屬中比至親稍疏的。如:「從兄弟」、「從伯叔」。
3.附屬的、次要的。如:「從犯」、「從吏」。《魏書•卷一一三•官氏志》:「前世職次皆無從品,魏氏始置之。」
同音字
cóng
cóng
cóng
cóng
cóng
cóng
cóng
cóng
cóng
cóng
zòng
zòng
zòng
zòng
zòng
zòng
zòng
zòng
zòng
huī
zhōng
tuǒ
yáo
zhì
yáng