zhì,chì
百题词典 汉字 字详解
拼音
zhì,chì
部首
笔画数
14
字解释
●瘈zhìㄓˋ
◎犬疯狂:狗。
●瘈chìㄔˋ
◎〔疭(zòng)〕痉挛,抽搐,如「手足如角弓。」
◎瘈chì
〈名〉
(1)通「瘛」。中药指痉挛的症状[clonicconvulsion]。如:瘈疭(筋脉痉挛)
(2)另见zhì
其它字义
◎瘈zhì
〈动〉
(1)疯狂[insane]
国狗之瘈,无不噬也。--《左传•哀公十二年》
(2)又如:瘈狗(疯狗)
(3)另见chì
同音字
zhì
zhì
zhì
zhì
zhì
zhì
zhì
zhì
zhì
zhì
chì
chì
chì
chì
chì
chì
chì
chì
chì
chì
chèn
nüè
diān
zòng
chī
nǎi
chuāng
zhàng
zhì