chèn
百题词典 汉字 字详解
拼音
chèn
部首
笔画数
9
字解释
●疢chènㄔㄣˋ
◎热病,亦泛指病:疾。
◎疢chèn
〈名〉
(1)烦热;疾病[fever;disease]
疢,热病也。亦作疹。--《说文》
美疢不如恶石。--《左传•成公六年》
则有疾疢。--《左传•哀公六年》
疢如疾首。--《诗•小雅•小弁》
(2)忧伤;痛苦[worry;pain]。如:疢疾(犹忧患);疢毒(疾疢之毒害;喻祸害)
同音字
chèn
chèn
chèn
chèn
chèn
chèn
chèn
chèn
chèn
chèn
nüè
diān
zòng
nǎi
chī
chuāng
zhàng
zhì
yīn