chī
百题词典 汉字 字详解
拼音
chī
部首
笔画数
11
字解释
●眵chīㄔˉ
◎眼睛分泌出来的液体凝结成的淡黄色的东西。俗称「眼屎」,亦称「眵目糊(hú)」。
◎眵chī
〈名〉
眼汁,俗称眼屎[eyesecretion]。眼部分泌物
两目眵昏。--韩愈文
同音字
chī
chī
chī
chī
chī
chī
chī
chī
chī
chī
yǎn
dān
zhí
yǎo
zhǔ
chī
xiā
ruì