hāo
百题词典 汉字 字详解
拼音
hāo
部首
笔画数
16
字解释
●嚆hāoㄏㄠˉ
◎呼叫:短(响箭射出后,声音先到而箭后至,喻发生在先的事物或事物的开端)。
◎嚆hāo
〈动〉
(1)呼叫[callout]
吴人谓叫呼为嚆。--《集韵》
焉知曾、史之不为桀、跖嚆矢也•--《庄子•在宥》。成玄英疏:「嚆,箭镞有吼猛声也。」
(2)又如:嚆矢(响箭。喻先声)
同音字
hāo
hāo
hāo
hāo
hāo
táng
āi
dàn
ā
jiáo
míng
shàn
ǎi