chūn
百题词典 汉字 字详解
拼音
chūn
部首
笔画数
20
字解释
●鰆chūnㄔㄨㄣˉ
◎〔鱼〕体长而侧扁,银灰色,有暗色横纹或斑点,鳞细小或无鳞,口大,吻尖。生活于海洋,常成群作远程洄游。性凶猛,捕食小鱼。亦称「马鲛」。
◎鰆chūn
〈名〉
鱼名。马鲛鱼[chorinemus]。鱼纲鰆科(鲅科)。体长,侧扁,长达一米余。体银灰色,具暗色横纹或斑点,鳞细小或无,口大,吻尖。常群集作远程洄游,性凶猛,捕食小鱼。中国沿海均产
同音字
chūn
chūn椿
chūn
chūn
chūn
chūn
chūn
chūn
chūn
chūn
guī
xiān
hòu
téng
piàn
jūn
róu
zēng