chā,chà
百题词典 汉字 字详解
拼音
chā,chà
部首
笔画数
7
字解释
●杈chāㄔㄚˉ
◎一种用来挑柴草等的农具。
●杈chàㄔㄚˋ
◎树枝的分岔,树干的分枝:子。打(除去分枝)。树儿。
◎杈chā
〈名〉
(1)(形声。从木,叉声。本义:树干的分枝或树枝的分岔)
(2)同本义[branchofatree]
杈,杈枝也。--《说文》
江东谓树枝为桠杈。--《方言》
突杈枒而皆折,又有触邪之气也。--杜甫《雕赋》
(3)又如:杈桠(杈丫;杈儿。树的分枝)
(4)叉状用具[fork]。如:杈子(官府门前用以阻拦人马的交叉木架;设于酒肆门前用以装饰的栏栅);杈子粪(用粪杈拣拾的人、畜杂粪)
(5)另见chà
◎杈chà
〈名〉
(1)树或类似树的分支[branch]。如:打棉花杈
(2)行马[walkinghorse]。如:杈子(旧时官府门前拦阻通行的障碍物)
(3)另见chā
同音字
chā
chā
chā
chā
chā
chā
chā
chā
chā
chā
chà
chà
chà
chà
chà
nóng
nán
mǒu
yòu
bǎi
cǎi
cōng
huán