nòu,ruǎn,rú
百题词典 汉字 字详解
拼音
nòu,ruǎn,rú
部首
笔画数
18
字解释
●檽nòuㄋㄡˋ
◎古书上说的一种树:「今者京师贵戚,(棺)必欲江南梓豫章之木。」
●檽ruǎnㄖㄨㄢˇ
1.黑枣。
2.木耳:「今世用芝,此是树木枝上所生,状如木。」
●檽rúㄖㄨˊ
◎梁上短柱。
同音字
nòu
nòu
nòu
nòu
nòu
nòu
nòu
ruǎn
ruǎn
ruǎn
ruǎn
ruǎn
ruǎn
ruǎn
ruǎn
zhà
shù
gùn
shuò
gēn