pái,bèi,pèi
百题词典 汉字 字详解
拼音
pái,bèi,pèi
部首
笔画数
12
字解释
●棑páiㄆㄞˊ
1.水上交通工具,用竹木等平摆着连接起来做成,即筏子:乘木过河。
2.扎成排的竹、木,便于随水运走:放竹
3.盾。
●棑bèiㄅㄟˋ
◎古书上说的一种树。
●棑pèiㄆㄟˋ
◎舟前木。
◎棑pái
〈名〉
(1)筏子[raft]。用竹子或木头平排地连在一起做成的水上交通工具。亦指扎成排的竹子或木头,便于放在水里运走
棑,桴也。--《集韵》
(2)盾[shield]
棑,盾也。--《集韵》
同音字
pái
pái
pái
pái
pái
pái
pái
pái
pái
pái
bèi
bèi
bèi
bèi
bèi
bèi
bèi
bèi
bèi
pèi
pèi
pèi
pèi
pèi
pèi
pèi
pèi
pèi
nóng
mǒu
cǎi
chā
zhá
jié
héng
huán